آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر

شماره 25142 9/7/1325
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه 27/6/1325 آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 راجع به سازمان و تکالیف حل اختلاف را که مشتمل بر 43 ماده است به شرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول
در تشکیل هیئت حل اختلاف
ماده 1 – نماینده وزارت دادگستری در هیئت مذکور در ماده 14 قانون توسعه معابر در طهران حداقل دارای پایه 6 قضائی و در شهرستانها دارای پایه 4 قضائی خواهد بود. نماینده وزارت کشور هم در هیئت مذکور در تهران حداقل پایه 6 اداری و در شهرستانها دارای پایه 4 اداری باید باشد.
تبصره 1 – در نقاطی که نمایندگان وزارت کشور و دادگستری کمتر از پایه چهار قضائی یا اداری دارا هستند مامورین درجه اول وزارتخانه های مذکور در کمیسیون حل اختلاف شرکت خواهند داشت.
تبصره 2 – در نقاطی که بخشدار نمایندگی وزارت دادگستری را دارد امور مربوط به هیئت حل اختلاف به هیئت حل اختلاف شهرستانی رجوع می شود که آن محل از توابع آن شهرستان می باشد.
ماده 2 – ریاست هیئت حل اختلاف با نماینده وزارت دادگستری است.
ماده 3 – محل تشکیل هیئت حل اختلاف هر محل در شهرداری آن محل خواهد بود.
ماده 4 – جلسات هیئت حل اختلاف مطابق ساعات اداری حداقل هفته سه روز خواهد بود.
ماده 5 – جلسه هیئت حل اختلاف در صورت غیبت یکی از اعضاء با حضور دو نفر عضو حاضر تشکیل می گردد و هرگاه نماینده وزارت دادگستری غائب باشد ریاست جلسه با نماینده وزارت کشور است.
تبصره – در مورد ماده قبل اعضاء کمیسیون با حضور عضوی که در جلسه رسیدگی غائب بوده اظهار رای خواهند نمود.
ماده 6 – هیچیک از اعضاء هیئت حق ندارند که بدون عذر موجه غائب گردند و غیبت بدون عذر موجه مستلزم تعقیب و پیگرد اداری است و هرگاه نماینده انجمن شهر بدون عذر موجه غائب باشد رئیس هیئت مکلف است که وسیله شهردار مراتب را به انجمن شهر گزارش دهد و در صورتیکه در ظرف یک ماه نماینده انجمن شهر در سه جلسه متوالی یا متناوب دون عذر موجه غائب گردد و یا با عذر موجه مدت غیبت او از سه ماه تجاوز نماید از طرف انجمن شهر به جای او دیگری به ترتیب مقرر در ماده 14 قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه 320 انتخاب خواهد شد.
و چنانچه نماینده وزارت دادگستری یا وزارت کشور نیز بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی غائب گردند یا با عذر موجه مدت غیبت آنها از سه ماه تجاوز نماید وزارت متبوعه به جای عضو غایب دیگری را انتخاب خواهد کرد.
ماده 7 – امور دفتری هیئت حل اختلاف با دفتر اداره توسعه معابر خواهد بود.
فصل دوم
در شرایط دادخواست و احضار اصحاب دعوی
ماده 8 – دادخواست هائیکه به هیئت حل اختلاف داده می شود هزینه دیگری جز تمبرنامه ندارد و باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف – در موردی که افراد خواهان یا خوانده هستند نام و نام خانوادگی – شغل و محل اقامت نام پدر خواهان یا خوانده – مشخصات شناسنامه.
ب – نام و نام خانوادگی وکیل ( در صورتی که دادخواست وسیله وکیل داده شده باشد) چه وکیل وکیل شهرداری یا وکیل افراد باشد.
ج – تعیین خواسته و مبلغ آن و موضوع دعوی با قید مستندات و اینکه رونوشت آنها ضمیمه گردیده است.
ماده 9 – در دفتر اداره توسعه معابر برای ثبت دادخواست ها دفتری مشتمل بر ستون های زیر خواهد بود:
نام و نام خانوادگی متداعیین و وکیل آنها محل اقامت طرفین شماره شناسنامه – میزان خواسته – تاریخ ورود به دفتر و تارخی ثبت آن در دفتر – شماره پرونده ای که برای آن دادخواست تنظیم شده.
ماده 10 – هر دادخواست در پرونده مستقلی ضبط خواهد گردید.
ماده 11 – وصول دادخواست به دفتر هیئت حل اختلاف باید با مهری که تاریخ وصول را حاکی باشد ممهور گردد و از طرف مدیر دفتر در ذیل آن امضاء شود.
ماده 12 – طرز ابلاغ دادخواست و احضار اصحاب دعوی و تعیین جلسه رسیدگی به نحوی است که در مواد 144 تا 149 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.
فصل سوم
موارد رد
ماده 13 – افراد هیئت حل اختلاف در موارد مقرره در ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی باید از رسیدگی به دعوی امتناع نمایند و اصحاب دعوی هم می توانند در موارد مرقومه آنها را رد نمایند.
ماده 14 – اظهار رد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و رد شده مکلف است پس از اطلاع به ایراد ظرف دو روز قرار قبول یا رد ایراد را صادر نماید.
ماده 15 – در صورت صدور قرار توجه ایراد و همچنین در صورتیکه عضو هیئت شخصا از رسیدگی امتناع نماید عضو دیگری با رعایت ماده 14 قانون اصلاح قانون توسعه معابر به جای او تعیین خواهد شد.
تبصره – اعضاء هیئت حل اختلاف حق ندارند که بدون علت قانونی از رسیدگی به دعوی امتناع نمایند.
فصل چهارم
در طرز رسیدگی
ماده 16 – رسیدگی در هیئت حل اختلاف به طور اختصاری خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناس مقررات آئین دادرسی مدنی به میزانی که لازم به نظر آید رعایت می گردد.
ماده 17 – دعاوی مطروحه نزد هیئت حل اختلاف در صورت موافقت انجمن شهر و تصویب شهردار قابل صلح است.
ماده 18 – عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست و حکم غیابی قابل اعتراض است و حکم ثانوی در هر حال حضوری محسوب و قطعی است.
ماده 19 – احکام و قرارهای هیئت حل اختلاف طبق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل تصحیح است.
ماده 20 – با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی احکام و قرارهای هیئت حل اختلاف از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است.
ماده 21 – طرز ابلاغ احکام و قرارهای هیئت حل اختلاف و حساب مواعد همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است.
فصل پنجم
در اجرا و برک اجرائیه
ماده 22 – دائره اجراء هر شهرداری مجری احکام و قرارهای هیئت حل اختلاف و اجرائیات مقرر در ماده 12 قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه 320 خواهد بود.
ماده 23 – پس از وصول اوراق اجرائیه به دائره اجراء باید در ظرف 24 ساعت خلاصه هر برک اجرائیه در دفتر مخصوصی که شامل ستونهای زیر است ثبت شود:
اسم متحاکمین – شماره شناسنامه – شماره و تاریخ حکم و مبلغ محکوم به – محل صدور حکم – موضوع حکم – اسم مامور اجراء آن حکم – تاریخ وصول آن به اجراء – تاریخ اجراء حکم.
برای هر برک ارجرائی پرونده مخصوص تنظیم می شود.
ماده 24 – مدیر اجرا پس از تنظیم پرونده برک اجرائی و ثبت آن در دفتر مقرر در ماده قبل نام مامور اجرا را در آن قید و ورقه را برای ابلاغ و اجراء مفاد آن تسلیم مامور انتخاب شده می نماید.
ماده 25 – طرز ابلاغ و اجراء اجرائیات شهرداری و هیئت حل اختلاف به قرابری است که در آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذرماه 1322 مقرر است.
ماده 26 – در مواردیکه به موجب آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر 1322 باید به مقامات ثبتی مراجعه شود و در دمورد ماده 12 قانون اصلاح قانون توسعه معابر ( به شهردار) و در مورد ماده 14 قانون مرقوم به هیئت حل اختلاف مراجعه می شود.
ماده 27 – شکایت از مامورین اجراء و عملیات اجرائی بر حسب مورد به شهرداری یا به هیئت حل اختلاف اظهار خواهد شد.
ماده 28 – شهردار یا هیئت حل اختلاف مکلفند که در ظرف یک هفته از تاریخ وصول شکایت به موضوع شکایت رسیدگی و دستور لازم را بدهند و این دستور باید کتبی و به اجراء و شاکی ابلاغ شود و این دستور قطعی است.
ماده 29 – هیچ حکمی از طرف شهردار (در مورد ماده 12) و از طرف هیئت حل اختلاف (در مورد ماده 14 قانون اصلاح قانون توسعه معابر) به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی باشد و برطبق آن اجرائیه صادر شده باشد.
ماده 30 – اجرائیه برحسب مورد باید از طرف شهردار یا ر ئیس هیئت اختلاف امضاء و به هر شهرداری یا هیئت حل اختلاف ممهور گردد.
ماده 31 – هر برک اجرائی باید دارای نکات زیر باشد:
نام و نام خانوادگی متحاکمین – شغل و محل اقامت آنها – شماره و تاریخ حکم و مبلغ محکوم به موضوعی که باید به موقع اجرا گذاشته شود – محل صدور حکم – مفاد ماده 13 و 14 و 15 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر 1322.
فصل ششم
در هزینه دفتری
ماده 32 – هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه دو ریال است که در مقابل آن تمبر باطل می شود برای سایر تصدیقاتی که ممکن است از دفتر حل اختلاف یا دائره اجراء شهرداری صادر شود نیز دو ریال تمبر به ورقه تصدیق الصاق و باطل می شود.
تبصره – هر 25 کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.
فصل هفتم
در بازداشتگاه
ماده 33 – اشخاصیکه مطابق مقررات این آئین نامه باید بازداشت شوند با موافقت وزارت دادگستری در بازداشتگاه اداره ثبت اسناد و املاک مطابق آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر 322 بازداشت می گردند.
ماده 34 – پس از تصویب این آئین نامه وزارت دادگستری به شعبات ثبت هر شهرستان اعلام می نماید که بازداشتی های شهرداری و هیئت حل اختلاف را مطابق تقاضای کتبی رئیس اجراء شهرداری بپذیرند و در موقع آزادی همچنان مطابق نامه رئیس اجراء شهرداری آزاد نمایند.
ماده 35 – در دائره اجراء هر شهرداری برای بازداشتیها دفتر مخصوص وجود خواهد داشت که اسامی بازداشت شدگان به ترتیب ورود و تاریخ آزادی آنها به همان ترتیب در آن قید میشود.
ماده 36 – بدون دستور کتبی رئیس اجراء شهرداری کسی بازداشت یا آزاد نخواهد شد.
ماده 37 – سایر امور مربوط به بازداشت شدگان تابع مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر 322 می باشد.
فصل هشتم
در مقررات مختلفه
ماده 38 – اعتراض بر عملیات اجرائی از طرف اشخاص ثالث تابع مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مصوب آذر 22 است.
ماده 39 – ممکن است امور مربوطه به شهردار که در این آئین نامه پیش بینی شده در تهران به عهده معاون شهرداری یا یکی از روسای شعب شهرداری محول شود و به هر صورت این امر باید کتبا از طرف شهردار به جانشین موصوف خویش اعلام گردد.
ماده 40 – در مورد مربوط به صغار وارده اوقاف و مهجورین پس از رسیدگی در هیئت حل اختلاف پرونده برای کسب نظریه دادستان شهرستان به دادسرا فرستاده می شود و دادستان یا جانشین او مکلف است که ظرف پنج روز عقیده کتبی خود را در ذیل اوراق محاکمات قید و پرونده را به هیئت حل اختلاف بازگشت دهد.
ماده 41 – دفتر هیئت حل اختلاف و دایره اجراء شهرداری برای ابطال تمبر باید مهر باطله مخصوص داشته باشد.
ماده 42 – چنانچه انجمن شهر منحل و یا تعطیل گردد نماینده انجمن در کمیسیون مرقوم در ماده 14 قانون توسعه معابر تا تشکیل مجدد انجمن و تعیین نماینده به سمت خود باقی خواهد بود.
ماده 43 – این آئین نامه پس از تصویب و بعد از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در تهران با رعایت مدت مسافت از قرار هر 36 کیلومتر یک روز در شهرستانها قابل اجراست.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر

Check Also

اعیانی و نحوه تنظیم سند آن و معنای واعیان در املاک موقوفه

اعیانی به کلیه بناها ومستحدثات ساخته شده بر روی زمین وعرصه گفته می شود. گاهی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *