‌کاربرد بولدوزرها  ‌

تسطیح زمین و پاک سازی آن از بوته‌ها و کنده‌های درخت

ایجاد راه‌های اولیه در کوهستان‌های و زمین‌های سنگ لاخی

جابجا کردن توده خاك به صورت فشاردادن در حجم‌های زیاد

کمک به هل دادن اسکریپرها

پخش کردن خاك در خاکریزها

پشته کردن خاك در کنار نهرهای ایجاد شده

تسطیح و پاك سازی بقایای مانده از عملیات ساختمانی

نگهداری راه‌های موقت خاکی

پاك سازی گودال‌های کف معادن

Check Also

اسکریپر

اسکریپر یک ماشین ساخت است که قادر است خود بارگیری کند، مصالح را حمل کند …